792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności (informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

Administratorem podanych danych osobowych jest Mateusz Zbrojewski („Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Zbrojewski”, ul. Piotrkowska 270 lok. 1401, 90-361 Łódź, NIP: 7311934688) zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem: kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług prawnych z Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (przede wszystkim obsługi kontaktu informacyjnego), do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub do ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) i adresowych, nazwy reprezentowanego podmiotu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednakże w relacjach umownych ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przede wszystkim przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Administrator może przekazać dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe i prawne dla Administratora, podmiotom pocztowym i kurierskim, podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, a także podmiotom lub organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wobec przetwarzania danych możliwe jest zgłoszenie do Administratora sprzeciwu, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.