792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

strona

ZAKRES SPRAW

Pomoc prawna świadczona w ramach Kancelarii adwokackiej adwokata Mateusza Zbrojewskiego obejmuje w szczególności:

PRAWO CYWILNE

 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych
 • reprezentacja w sporach sądowych
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawy z umów sprzedaży
 • sprawy z umów o dzieło i zlecenia
 • sprawy z umów o roboty budowlane
 • sprawy z umów najmu i dzierżawy
 • sprawy wekslowe
 • sprawy z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • sprawy o unieważnienie czynności prawnych
 • sprawy o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • sprawy o ochronę prawa własności oraz ochronę posiadania
 • sprawy ze skargi pauliańskiej
PRAWO GOSPODARCZE

 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym
 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych
 • tworzenie spółek prawa handlowego
 • dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja)
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych
PRAWO ODSZKODOWAWCZE

 • sprawy z umów ubezpieczenia
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych
 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela
 • reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym
PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi
 • sprawy o przysposobienie (adopcja)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
PRAWO SPADKOWE

 • sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące darowizn i zapisów
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu